Intership

Unevotoj eshte nje program monitorimi qe ka per qellim ngushtimi i hendekut midis Deputetëve dhe votuesve të tyre; midis autoriteteve dhe qytetareve. Programi kerkon rritjen e llogari-dhënies nga ana e deputetëve dhe e autoriteteve publike në mënyrë që të përmirësohet imazhi i Parlamentit Shqiptar dhe i institucioneve publike vendimarrese, si dhe të rritet pjesëmarrja publike në politikë.


MAP (Multimedia Activism Platform) u mundësonë të rinjve kurse të specializuara në multimedia si dhe infrastrukturën e nevojshme për të shprehur opinionet dhe shqetësimet shoqërore. Kjo platformë inovative synon ndërgjegjësimin e të rinjve dhe i nxit ata të eksplorojnë mënyra të reja për të ushtruar presion mbi institucionet.

Nese deshironi te merrni pjese sni formuloarin e aplikimit me poshte: